IB consulting

Nabídka služeb

Ing. Ivan BĚLOHLÁVEK & IB-CONSULTING je sdružení konzultantů poskytujících komplexní služby v oblasti managementu kvality, ekologie, bezpečnosti práce nebo informací, zpracování projektů pro čerpání strukturálních fondů EU a jiných odborných činností podporujících podnikatelskou úspěšnost...

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

MPSV otevřelo nový dotační program nazvaný  Projekt Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“,  který umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců s cílem zvýšení odbornosti nových i stávajících pracovníků. Podrobnější informace najdete zde. Tématické okruhy školicích programů si můžete stáhnout zde

Odborné školení pracovníků v obecně využitelných činnostech

1. PODNIKOVÉ ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A POŽÁRNÍ PREVENCE - zabezpečení bezpečných pracovních podmínek pracovníkům na pracovištích organizace:

Komu je kurz určen

Výkonným, realizačním pracovníkům a vedoucím pracovníkům odpovědným za bezpečnost práce a požární prevenci.

Co Vám kurz přinese

Cílem školení je poskytnout účastníkům ucelený pohled na problematiku bezpečnosti práce a požární ochrany dle platné legislativy na pracovištích organizace.

Program kurzu

 • analýza a vyhledání pracovních rizik v oblasti BOZP
 • podmínky zařazování prací do kategorií rizikových prací
 • plány čerpaní OOPP a kontrola jejich používání
 • vedení předepsané dokumentace BOZP
 • přehled platné legislativy bezpečnosti práce včetně zákoníku práce
 • pravidelná školení zaměstnanců z povinností v oblasti BOZP a PO
 • řešení mimořádných událostí a úrazů
 • organizování a provádění pravidelných ročních prověrek BOZP a PO
 • zpracování bezpečnostních pokynů, provozních řádů provozů a skladů
 • zásady požární prevence dle platných předpisů
 • neustálé vyhledávání nebezpečí a závad z oblasti BOZP, PO a jejich prevence

2. MANAGER KVALITY - pro řízení kvality v podmínkách malých a středních českých podniků dle nové normy ISO 9001:2015

Komu je kurz určen

Vedení společnosti, manažerům kvality, pracovníkům odpovědným za realizaci systému managementu jakosti.

Co Vám kurz přinese

Cílem školení je poskytnout účastníkům ucelený pohled na problematiku mezinárodní normy ISO 9001 včetně její novelizace z roku 2015 a ukázat jim přínosy aplikace této normy pro další rozvoj organizace.

Program kurzu

 • řízení kvality, pořádku a konkurenceschopnosti ve firmách (kvalita v podmínkách Evropské unie)
 • historie a filosofie normy, procesní řízení – základ norem ISO 9001
 • novelizovaná norma ISO 9001:2015 a její hlavní specifika
 • harmonogram zavádění ISO 9001:2015 v podmínkách malých a střeních podniků
 • organizační řád společnosti a stanovení odpovědností jako základ řízení kvality
 • procesní přístup a řízení externě zajišťovaných procesů dle normy ISO 9001:2015
 • hodnocení dodavatelů a sledování spokojenosti zákazníků – podmínka hodnocení kvality
 • implementace požadavků české normy ČSN EN ISO 9001:2016 pro malé a střední podniky
 • audit a certifikace podle české normy ČSN EN ISO 9001:2016
 • integrace systémů jakosti, environmentu a bezpečnosti; obdobné normy jakosti ve světě
 • technické požadavky na výrobky, prohlášení o shodě, ochrana spotřebitele

3. MANAGER SYSTÉMU HACCP - pro řízení bezpečnosti potravin (HACCP) v podmínkách malých a středních podniků

Komu je kurz určen

Pracovníkům malých výrobních a obchodních potravinářských podniků a restaurací, kteří v rámci zavádění systému HACCP byli pověřeni zpracováním systému kritických bodů a hygienického pořádku ve firmě. Podrobnosti na: HACCP

Co Vám kurz přinese

Kurz se sestává z teoretické přípravy a řešení modelových situací analýzy nebezpečí na kritických bodech a návrhu ovládacích a preventivních opatření. Absolventi vypracují vzorovou příručku HACCP pro vlastní provoz.

Program kurzu

 • povinnosti uložené novelou zákona č. 110/1997 Sb. – „Zákonem o potravinách a tabákových výrobcích“, vyžadované pro všechny subjekty uvádějící na trh potraviny.
 • zásady tvorby systému kritických bodů HACCP podle věstníku MZe č.2/2010
 • podmínky a požadavky na provozní a osobní hygienu podle nařízení EU č. 852 a 253/2004 o hygieně potravin a zákona č. 258/2000 o veřejném zdraví v platném znění
 • tvorba příručky systému HACCP pro vlastní potravinářský provoz nebo restauraci
 • aplikace systému HACCP v potravinářském provozu a jeho pravidelné vyhodnocování.
 • diskuse

4. ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGER - pro environmentální systémy a odpadové hospodářství v podmínkách malých a středních českých podniků

Komu je kurz určen

Manažerům a auditorům EMS, pracovníkům odpovědným za realizaci environmentálních systémů.

Co vám kurz přinese

Cílem školení je poskytnout účastníkům ucelený pohled na problematiku environmentálních norem a ukázat jim přínosy aplikace těchto norem pro další rozvoj organizace z pohledu životního prostředí a vedení odpadového hospodářství.

Program kurzu

 • historie a princip environmentálních norem, ochrana životního prostředí
 • základní požadavky environmentálních norem a jejich plnění (aspekty a dopady na ŽP)
 • právní požadavky ČR v oblasti ŽP a likvidace odpadů
 • realizace požadavků norem, odpovědnost, výcvik, dokumentování
 • havarijní připravenost, nápravná opatření, hodnocení a přezkoumání systému
 • diskuse

5. VEDOUCÍ PRACOVNÍK BEZPEČNOSTI PRÁCE - pro systémy bezpečnosti práce v podmínkách malých a středních českých podniků

Komu je kurz určen

Manažerům a auditorům firem, pracovníkům odpovědným za realizaci systémů bezpečnosti práce.

Co vám kurz přinese

Cílem školení je poskytnout účastníkům ucelený pohled na problematiku analýzy rizik dle standardu OHSAS 18001/ISO 45001 a ukázat jim přínosy aplikace těchto norem pro další rozvoj řízení organizace.

Program kurzu

 • základní požadavky standardu OHSAS 18001/ISO 45001 a Bezpečného podniku
 • právní požadavky ČR v oblasti bezpečnosti práce, zákoník práce č. 262/2006 Sb. (bezpečnostní rizika, kategorie prací)
 • prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb.
 • způsob hodnocení firem dle zásad Bezpečného podniku, prováděného Státním úřadem inspekce práce
 • realizace požadavků systému OHSAS a Bezpečného podniku, odpovědnost, výcvik, komunikace, dokumentování systému
 • analýza zizik, havarijní připravenost, nápravná opatření, hodnocení a přezkoumání systému
 • funkční systémy prevence rizik a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizacích. Více.
 • diskuse

6. AUDITOR INTEGOVANÉHO SYSTÉMU - pro auditování sytémů QMS, EMS a BOZP podle ISO 9001/14001 a OHSAS 18001/ISO 45001

Komu je kurz určen

Pracovníkům vedení společnosti, auditorům kvality, environmentu, BOZP a pracovníkům odpovědným za realizaci těchto systémů.

Co vám kurz přinese

Cílem školení je poskytnout účastníkům ucelený pohled na problematiku norem ISO 9001/1400, OHSAS 18001/ISO 45001 a ukázat jim metody hodnocení účinnosti udržovaných systémů.

Program kurzu

 • historie a filosofie norem, procesní řízení, politika a cíle – základ norem ISO 9001/14001 a OHSAS 18001/ISO 45001
 • procesní přístup, identifikace procesů, aspektů a jejich dokumentování, interakce mezi procesy a jejich měření
 • 8 principů managementu jakosti a základní struktura normy ISO 9001 a základní požadavky normy ISO 14001 a OHSAS 18001/ISO 45001
 • konkrétní požadavky norem ISO 9001/14001 a OHSAS 18001/ISO 45001 a průběžné řešení auditorských situací
 • způsob komunikace a kladení otázek při auditu
 • prezentace auditorských zjištění
 • shrnutí probraného učiva, diskuse

7. MANAGER VÝROBY - pro systémy řízení výroby, environmentu a analýzy rizik

Komu je kurz určen

Manažerům firem, výrobním manažerům, pracovníkům odpovědným za realizaci systému řízení výroby nebo poskytovaných služeb, environmentu a analýzy rizik.

Co vám kurz přinese

Cílem školení je poskytnout účastníkům praktické zkušenosti na problematiku platných norem a zákonů v oblasti výroby nebo poskytování služeb.

Program kurzu

 • kvalita produktů, pořádek, hodnocení spokojenosti zákazníka jako hlavní konkurenceschopnost
 • platná legislativa v oblasti podnikání a podmínky účasti na státních zakázkách
 • odpovídající technické požadavky na výrobky, prohlášení o shodě, nařízení vlády
 • význam odpovědnosti pracovníků za kvalitu produktů, ekologii a bezpečnost práce jako nástroj řízení
 • praktická aplikace mezinárodních a národních norem a zákonů do prostředí malých a středních firem
 • související odborné postupy potřebné pro řízení výroby a poskytování služeb dle platné legislativy
 • zkušenosti z  z auditů integrovaných systémů řízení výroby nebo poskytováných služeb malých a středních firem
 • nové systémy analýzy rizik a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v organizacích. Více.
 • diskuze

8. MANAGER LEAN MANUFACTURINGU - metody jak snížit náklady, zlepšit fungování výrobních procesů, odstranit v procesech existující ztráty

Komu je kurz určen

Pracovníkům, kteří mají být vybaveni znalostmi, dovednostmi a motivací potřebnými pro práci na dosahování úspor a zlepšování výrobního procesu.

Co vám kurz přinese

Poskytnout manažerům a vedoucím pracovníkům firmy teoretické znalosti pro realizaci různých metod systému Lean manufacturingu, tj. štíhlé výroby.

Program kurzu

 • Metoda 5S v Lean, jako součást řízení KAIZEN sloužící pro optimalizaci procesů výroby
 • SMED - systematický proces pro minimalizaci časů, prostojů a přípravy výroby
 • Systematický přístup k neustálému zlepšování procesů metodou PDCA a řešení problémů statistickými metodami (histogram, Paretův diagram, graf příčiny a následku, bodový a rozptylový diagram)
 • Grafické znázornění dat, tabulky, síťové diagramy, analýza FMEA a FTA , metoda QFD
 • Six Sigma - strukturovaná metodologie jako nástroj pro posouzení efektivní výroby
 • KAIZEN - metoda neustálého zlepšování a zdokonalování procesů firmy
 • diskuse

9. METROLOG SPOLEČNOSTI - pro řízení podnikové metrologie

Komu je kurz určen

Pracovníkům výrobních podniků, kteří v rámci systému jakosti byli pověřeni zajišťováním metrologického pořádku ve firmě. Kurz je určen pro technicky zdatné začátečníky.

Program kurzu

 • organizace metrologie v ČR
 • základní zákony a vyhlašky oblasti metrologie ( např. zákon 505/1990 o metrologii a související prováděcí vyhláška MPO č. 345/2002 v platném znění)
 • kategorizace měřidel, jejich ověřování a kalibrace, návaznost měřidel
 • požadavky na „řízení monitorovacích a měřících zařízení“
 • metrologický řád – požadavky na dokumentovaný postup
 • záznamy o monitorovacím a měřícím zařízení
 • výběr měřících zařízení ve vazbě na kontrolní technologii
 • implementace normativních předpisů v podnikové praxi

10. SPRÁVCE DOKUMENTACE A ZÁZNAMŮ - pro vedení podnikové dokumentace, archivu a správy spisového řádu společnosti

Komu je kurz určen

Odpovědným pracovníkům za vedení řízené dokumentace, archivu záznamů a spisovny společnosti.

Co vám kurz přinese

Cílem školení je poskytnout účastníkům ucelený přehled o metodách a způsobu řízení dokumentů a záznamů ve společnosti.

Program kurzu

 • přehled předpisů a technických řešení pro řízení dokumentů a záznamů
 • archivační a skartační zákon a předepsané lhůty archivace důležitých záznamů
 • způsoby a princip vedení spisoven a řízení papírových a elektronických dokumentů
 • zásady pro přehledné a bezpečné vedení podnikových archivů
 • porady, řízení pracovních úkolů a jejich plnění
 • řízení a zálohování elektronických záznamů vzniklých z produktivní činnosti
 • diskuse

11. PRACOVNÍK OBSLUHY A SPRÁVY IT - bezpečnosti informačních systémů ISMS

Komu je kurz určen

Pracovníkům odpovědným za IT společnosti.

Co vám kurz přinese

Cílem školení je poskytnout účastníkům ucelený přehled o využití PC, aplikačních programů a řízení bezpečnosti informací ve společnosti (ISMS).

Program kurzu

 • přehled a implementace softwarových produktů a IT pro elektronické řízení informací
 • způsoby a princip řízení elektronických dokumentů
 • systém řízení bezpečnosti informací a plán kontinuity IT činností
 • sestavení týmu řízení ISMS, plán zvládání rizik systému ISMS, politika bezpečnosti informací
 • provedení bezpečnostní analýzy a vyhodnocení předpokládaných informačních rizik a řízení incidentů
 • metody řízení IT rizik včetně zálohování elektronických záznamů vzniklých z produktivní činnosti společnosti
 • zpracování vnitřních předpisů pro zavedení systému řízení bezpečnosti informací ISMS dle standardu ISO/IEC 27001:2014
 • diskuse

12. TECHNIK VÝROBY - pro čtení technických dokumentů

Komu je kurz určen

Technikům a mistrům ve firmám, kteří čtou technickou dokumentaci a následně řídí výrobu.

Co vám kurz přinese

Cílem školení je poskytnout účastníkům základy čtení technické dokumentace.

Program kurzu

 • zásady a pravidla tvorby a čtení technických výkresů, technická normalizace, druhy norem
 • základy konstrukce součástek pro výrobu s ohledem na technologii výroby
 • druhy technických výkresů, formáty výkresů, druhy čar, měřítka zobrazování, technické písmo
 • pravoúhlé promítání, axonometrické promítání, zobrazování geometrických těles
 • druhy pohledů, řezy a průřezy, zjednodušení v zobrazování součástek
 • základní pojmy a pravidla kótování, provedení kót, funkční a technologické kótování, pravidla kótování geometrických a konstrukčních prvků
 • tolerování délkových a úhlových rozměrů, zapisování tolerancí na výkresech, druhy uložení
 • hodnocení struktury povrchu, předepisování struktury povrchu na výkresech, předepisování úpravy povrchu a tepelného zpracování
 • druhy geometrických tolerancí, zapisování geometrických tolerancí, vazby geometrických tolerancí a tolerancí rozměrů
 • šroubové spoje, čepy, kolíky, závlačky, pojistné, stavěcí kroužky, pera, klíny, hřídele, tvarové prvky hřídelů, spojky
 • ložiska, těsnění, pružiny, mechanické převody, svarové spoje, Pájené, lepené a nýtované spoje
 • rohové razítko, výkres sestavení, popisové pole, kusovník, odkazy na položky

13. MISTR PROVOZU - pro řízení malého kolektivu

Komu je kurz určen

Mistrům ve firmám, kteří řídí pracovní čety, úseky nebo zastupují technické pracovníky.

Co vám kurz přinese

Cílem školení je poskytnout účastníkům základy orientace v technické dokumentaci a seznámit je s problematikou řízení malého kolektivu při realizaci díla.

Program kurzu

 • čtení technických výkresů v listinné formě
 • základní práce s technickou dokumentací - formáty, jednotky, měřítka, pohledy, průniky, kotování, lícování, značky
 • základní principy správného měření, metrologie firmy
 • realizace prací z technických výkresů a projektové dokumentace v praxi
 • ostatní technická dokumentace pro realizaci díla
 • základy platné technické legislativy pro realizaci díla nebo zakázky
 • sledování rozpočtu díla a vedení provozní dokumentace
 • zásady dodržování bezpečnosti práce jako důležitá povinnost vedoucího pracovníka
 • potřebné činnosti pro předání díla zákazníkovi
 • zásady pro zabezpečení kvality realizovaného díla

14. TECHNIK BEZPEČNOSTI STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ - pro schvalování bezpečné funkce nového výrobku

Komu je kurz určen

Technikům ve firmám, kteří připravují nové strojní výrobky pro schvalovací proces posouzení shody CE.

Co vám kurz přinese

Cílem školení je poskytnout účastníkům základní orientaci v technické legislativě pro posouzení bezpečnosti strojního zažízení dle platné legislativy ES.

Program kurzu

 • legislativní požadavky na strojní výrobky
 • zákon č. 22/1997 Sb. zákonů v platném znění o technických požadavcích na výrobek
 • nařízení vlády č. 176/2008 Sb. pro strojní výrobky a NV č. 616/2006 Sb. pro elekromagnetickou kompaktibilitu výrobku
 • tvorba „ES Prohlášení o shodě“ strojírenských výrobků dle evropské směrnice č. 2006/42/ES
 • posouzení strojní bezpečnosti podle metodiky ČSN EN ISO 12100:2011 a dalších souvisejících norem
 • zpracování dokumentace ke stroji a povinné měření dle odpovídajících NV
 • zákon 59/1998 Sb.o Odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
 • zásady pro zabezpečení kvality a systému řízení výroby

15. REALITNÍ MAKLÉŘ - při vyhotovení Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)

Komu je seminář určen

Seminář je určen realitním makléřům a manažerům realitních kanceláří, který poskytuje legislativní a praktické informace na základě novely zák.č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v praxi realitních kanceláří.

Co Vám kurz přinese

Cílem školení je poskytnout účastníkům ucelený přehled na problematiku zpracování "energetického průkazu budovy" nutného při prodeji a pronájmu budovy včetně v jeho uvádění v informačních a reklamních materiálech.

Program jednodenního semináře

 • novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
 • co to je Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) a k čenu slouží
 • pro koho je zpracování PENB při prodeji a pronájmu povinné
 • kdo může PENB vyhotovit a jaká je jeho odpovědnost
 • nutné podklady nutné pro zpracování PENB
 • jak postupovat, když vlastník nemovitosti potřebné podklady nemá
 • co je výstupem při zpracování PENB a jak s ním zacházet
 • příklady PENB na různých budovách a jak se v nich vyznat
 • cenová politika při zpracování PENB
 • návrh dalších energeticky úsporných řešení při zpracování a návrhu PENB
 • diskuze

Informace o rozsahu, ceně a místě konání

Kde se kurzy konají a jak dlouho trvají

Odborná školení a praxe zaměstnanců v obecně využitelných činnostech se převážně realizuje v prostorách zákazníka a školení za pomocí výpočetní techniky se konají v účebně naší společnosti. Délka kurzů je individuální dle požadavků a možností zákazníka.

Cena kurzu

Hodnota školení jednoho tématického bloku se pohybuje od 6.980,– do 18.980,– Kč dle složitosti a rozsahu školení. V případě podniků s poklesem produkce je možno využít dotace z programu Vzdělávejte se pro stabilitu z ESF, kde je požno získat až 100% dotace na vzdělání a náhradu mzdy školeného pracovníka. Dotované kurzy ze sociálních fondů EU je možno objednat v  na příslušných úřadech práce dle pracoviště pracovníka. Podmínky získání dotací najdete zde. Tématické okruhy školicích programů pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců od naší vzdělávací společnosti si můžete stáhnout zde.