IB consulting

Nabídka služeb

Ing. Ivan BĚLOHLÁVEK & IB-CONSULTING je sdružení konzultantů poskytujících komplexní služby v oblasti managementu kvality, ekologie, bezpečnosti práce nebo informací, zpracování projektů pro čerpání strukturálních fondů EU a jiných odborných činností podporujících podnikatelskou úspěšnost...

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

MPSV otevřelo nový dotační program nazvaný  Projekt Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“,  který umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců s cílem zvýšení odbornosti nových i stávajících pracovníků. Podrobnější informace najdete zde. Tématické okruhy školicích programů si můžete stáhnout zde

ENERGETICKÉ ÚSPORY

Naše řešení energetických úspor

Neustále rostoucí ceny energií a stále se zhoršující stav životního prostředí jsou dva nejčastější důvody, které nás vedou k realizaci opatření, která snižují spotřebu energií. Dnešní moderní technologie nám nabízejí mnoho způsobů, jak dosáhnout energetických úspor při výstavbě nových objektů, tak i při rekonstrukci starších budov. Největší měrou se na nákladech pro provoz rodinných domů a bytů podílejí náklady na vytápění a ohřev teplé vody. Nejvýhodnější situace při realizaci potřebných opatření je u novostaveb, kdy se s úspornými technologiemi počítá již na začátku stavebního projektu. Nejčastějšími postupy energetických úspor u starších budov jsou zejména zateplování zdiva, výměna oken a dveří, úsporná regulace tepla a rekonstrukce topné soustavy s uplatněním obnovitelných zdrojů energie jako jsou například solární kolektory, tepelná čerpadla a rekuperační jednotky. Při využití těchto dostupných technologií je možné realizovat nízko-energetické domy nebo pasivní domy, které spotřebovávají minimální množství energie. V poslední době nám k těmto úsporným řešením napomáhají různé dotační programy.

Nejznámějším dotačním programem je „Nová zelená úsporám“. Program je připravován na období let 2013 až 2020 s předpokládanou částkou z výnosů z aukcí emisních povolenek ve výši 17 až 36 mld. Kč.

Spolupracujeme s energetickým auditorem, který Vám usnadní orientaci ve výběru energeticky úsporných řešení a pomůže Vám se zpracováním dokumentace k žádosti o dotaci, energetických auditů/posudků a průkazů energetické náročnosti budov dle připojeného ceníku. Vlastníme osvědčení o přípravě pracovníka pro zapsání do seznamu energetických auditorů od MPO ČR, viz. osvědčení. Obsah, účel a postup zpracování energetického auditu nebo posudku včetně naší nabídky na vyhotovení najdete v tomto dokumentu. POZOR! Provádíme bezplatné digitální měření povrchových teplot stavebních konstrukcí a tepelných zdrojů!

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY SYSTÉMŮ HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB):

PENB je analogií energetického štítku elektrických spotřebičů. Udává spotřebu energií v budově pro standardní podmínky jejího užívání. Průkaz energetické náročnosti říká stavebníkovi, kupujícímu nebo novému nájemci, jaké náklady na energie může při provozu budovy nebo části budovy očekávat. Zpráva kalkuluje jaká je (u novostaveb jaká bude) spotřeba energie na vytápění, ohřev teplé vody, osvětlení a klimatizaci. Vypracováním Průkazu energetické náročnosti budovy získá stavebník podrobnou informaci o tepelně technických vlastnostech objektu, poodhalí se rezervy a nastaví možnost upravit energetickou náročnost objektu na optimální hodnotu. Posouzení energetické náročnosti budovy skýtá možnost, ještě před zahájením stavebních prací, upravit skladby konstrukcí obálky budovy tak, aby uživatel zbytečně nevynakládal finanční prostředky na paliva a energie potřebné pro budoucí provoz objektu.

Dle novely Zákona o hospodaření energií je Průkaz energetické náročnosti budov (PENB s platností 10 let) nutný:

 • při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov;
 • u budov užívaných orgánem veřejné moci (MÚ, OÚ, školy, nemocnice...) s plochou a) nad 500 m2 od 1.7. 2013 a b) nad 250 m2 od 1.7. 2015;
 • při prodeji budovy nebo ucelené části budovy;
 • při pronájmu budovy a při jednání o koupi nebo pronájmu a v inzerátech na koupi a pronájem;
 • při pronájmu ucelené části budovy nebo jednotky od 1. ledna 2016.

Energetický audit (EA):

EA je dokument, který analyzuje spotřebu energií ve vymezeném energetickém hospodářství a navrhuje energeticky úsporná opatření. Cílem EA je tedy studie, jak snížit náklady na energii včetně ekonomického vyhodnocení návratnosti investice. EA se tak stává základním manuálem pro plánování opatření souvisejících se spotřebou energie, ať už jde o investice do rekonstrukcí budov, změny systému vytápění nebo organizační a provozní změny. Energetický audit je zakotven v zákoně č. 406/2000 Sb. v platném znění. Přesně stanovený postup provedení energetického auditu a posudku je upraven vyhláškou č.480/2012 Sb. Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem (nad 250 zaměstnanců) nebo jeho energetická spotřeba přesahuje 35 tis. GJ/rok, je povinen zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství energetický audit a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky. Povinnost zpracovat audit nemá ten podnikatel, který má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií podle české harmonizované normy upravující systém managementu hospodaření s energií (ISO 50001) nebo má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém environmentálního řízení podle české harmonizované normy upravující systémy environmentálního managementu (ISO 14001), který zahrnuje energetický audit.

Energetický posudek (EP):

Energetický posudek je dílčí EA, který je zpracován za určitým účelem a používá se pro:

 • posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným tepelným výkonem vyšším než 200 kW, pokud se nejedná o alternativní systém dodávek energie nebo při přechodu z alternativního systému dodávek energie na jiný než alternativní systém dodávek energie;
 • posouzení nákladů a přínosů zajištění vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v případě výstavby nové výrobny elektřiny nebo podstatné rekonstrukce stávající výrobny elektřiny o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW s výjimkou výroben elektřiny s dobou provozu nižší než 1500 hodin za rok a jaderných elektráren;
 • posouzení nákladů a přínosů využití odpadního tepla pro uspokojení ekonomicky odůvodněné poptávky po teple včetně kombinované výroby elektřiny a tepla a připojení zařízení minimálně na soustavu zásobování tepelnou energií, která se nachází do vzdálenosti 1000 metrů od zdroje tepelné energie, v případě výstavby nového nebo podstatné rekonstrukce stávajícího průmyslového provozu o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW, které produkuje odpadní teplo o využitelné teplotě;
 • posouzení nákladů a přínosů využití odběru odpadního tepla minimálně z průmyslových provozů, které se nachází do vzdálenosti 500 metrů od rozvodného tepelného zařízení, v případě výstavby nové nebo podstatné rekonstrukce stávající soustavy zásobování tepelnou energií se zdroji o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW;
 • posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti užití energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, pokud poskytovatel podpory nestanoví s přihlédnutím k nárokům jednotlivého programu podpory jinak;
 • vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů podle předcházejícího bodu, pokud poskytovatel podpory nestanoví s přihlédnutím k nárokům jednotlivého programu jinak.

Implementace managementu úspor energií dle ČSN EN ISO 50001:2012

Cílem je odborná pomoc při zavádění požadavků normy ČSN EN ISO 50001:2012. Poradenská činnost je zaměřena na všechny oblasti, jako je specifikace energetických aspektů, definice ukazatelů energetické náročnosti, vytýčení cílových energetických hodnot, stanovení odpovědností za řízení energetického hospodářství, školení osob a vytváření normou předepsané dokumentace atd. Předmětem těchto činností je vytvoření komplexního systému správy energií, který pokrývá všechny energetické spotřebiče, procesy spotřebovávající energie, výstupní produkty v jednotlivých lokalitách klienta. Postup implementace normy ISO 50001 dle rámcové metodiky najdete zde.

Ve spolupráci s energetickým auditorem nabízíme zpracování energetických auditů nebo posudků, průkazů energetické náročnosti budov podle energetického zákona č.406/2000 Sb. v platném znění a zavedení systému managementu hospodaření s energií dle ISO 50001.

Protokol o klimatizačním zařízení:

Dle novely zákona č. 406/2000 Sb. majitelé nebo provozovatelé klimatizací o příkonu nad 12 kW si musí nechat provést kontrolu účinnosti klimatizace (nevztahuje se na technologické části). Předmětem této kontroly je provedení pravidelné kontroly klimatizačního systému v rozsahu stanoveném novou vyhláškou č. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů. Tato vyhláška je prováděcím předpisem zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Pravidelná kontrola klimatizačního systému (u jednotek se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW) zahrnuje posouzení účinnosti klimatizace a jejího výkonu v porovnání s požadavkem na chlazení budovy. Výsledkem pravidelné kontroly je zpráva obsahující zjištění s návrhem na zlepšení nebo výměnu klimatizačního systému. První kontrola po uvedení do provozu je po 10 letech u klimatizací s výkonem do 100 kW a po 4 letech s výkonem nad 100 kW. Další kontroly jsou obdobné s přihlédnutím na systém trvalého monitoringu, kdy je další termín kontroly až po 10 letech provozu.

Protokol o provozu kotle:

Dle novely zákona č. 406/2000 Sb. majitelé nebo provozovatelé kotlů o výkonu nad 20 kW (mimo samostatně topených bytů a rodinných domů) si musí nechat provést kontrolu účinnosti kotle. Předmětem této zprávy je provedení pravidelné kontroly kotle v rozsahu stanoveném novou vyhláškou č. 194/2013 Sb. Tato vyhláška je prováděcím předpisem zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Výsledkem pravidelné kontroly kotle je zpráva obsahující zjištění s návrhem na zlepšení nebo opravu otopné soustavy. První kontrola po uvedení do provozu je po 10 letech u kotlů s výkonem do 100 kW a po 4 letech s výkonem nad 100 kW u plynových zařízení a po 2 letech u kotlů na pevná a kapalná paliva. Další kontroly jsou obdobné s přihlédnutím na systém trvalého monitoringu, kdy je další termín kontroly až po 10 letech provozu. V případě, že kotel a rozvody tepelné energie jsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie, je kontrola prováděna jednou ročně.

Metoda EPC pro snížení energetické spotřeby:

Zkratka EPC (z anglického Energy Performance Contracting) se v překladu do češtiny používá jako poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Metoda EPC je obecně vhodná pro objekty, kde lze snadno snížit spotřebu energie, a kde je potřeba rekonstrukce energetického systému. Základní principem metody EPC je, že:

 • investice do úsporných opatření jsou splácena z dosažených provozních úspor energie;
 • pro celý projekt je jeden dodavatel (firma energetických služeb / ESCO), který na sebe bere většinu finančních i technických rizik;
 • průběžné dosahování úspor energie je na základě komerční smlouvy.