IB consulting

Nabídka služeb

Ing. Ivan BĚLOHLÁVEK & IB-CONSULTING je sdružení konzultantů poskytujících komplexní služby v oblasti managementu kvality, ekologie, bezpečnosti práce nebo informací, zpracování projektů pro čerpání strukturálních fondů EU a jiných odborných činností podporujících podnikatelskou úspěšnost...

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

MPSV otevřelo nový dotační program nazvaný  Projekt Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“,  který umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců s cílem zvýšení odbornosti nových i stávajících pracovníků. Podrobnější informace najdete zde. Tématické okruhy školicích programů si můžete stáhnout zde

PORADENSTVÍ

Vybudování, udržování systémů podle ISO 9001/14001/27001/22000/50001, HACCP a OHSAS s moderními prvky řízení

Nabízíme Vám zavedení systémů řízení dle norem ISO 9001/14001/27001/22000/50001, HACCP a OHSAS 18001/ISO 45001, tak aby jste získali certifikát od některé z tuzemských nebo zahraničních akreditovaných společností. Důležité je udržování všech systémů a proto nabízíme speciální „pakety“ pro údržbu, rozšíření a školení pracovníků z mezinárodních norem a platné legislativy, kvalitativních, environmentalních, hygienických a marketingových analýz. Dále máme zpracovanou metodiku pro vypracování prohlášení o shodě CE dle evropské směrnice č. 2006/42/ES a NV č. 176/2008 Sb. s vyhodnocením rizik bezpečnosti práce na nově vyvíjených strojních zařízeních podle metodiky ČSN EN ISO 12100:2011 a dalších souvisejících norem.

Nabízené produkty

I. ISO paket – příprava systémů řízení

 • Nové systémy dodáme Vašemu podniku tzv. na klíč, což znamená, že Vám pomůžeme analyzovat stávající stav, optimalizujeme s Vámi podnikové procesy týkající se certifikace a navrhneme, zkonzultujeme a odsouhlasíme s Vámi základní dokumentaci systému QMS, EMS, BOZP, ISMS, EnMS a HACCP (příručka systému, základní směrnice pro řízení provozů v podniku). Třetí odbornou vrstvu jakostní dokumentace (pracovní postupy a vnitřní předpisy) připravíme s Vašimi technology a mistry dle platných harmonizovaných norem, zákonů a nařízení vlády, tak abyste splňovali podmínky normy ISO 9001 (QMS), ISO 14001 (EMS), ISO 27001 (ISMS), ISO 50001 (EnMS), ISO 22000/HACCP, OHSAS 18001/ISO 45001 a shody Vaší produkce s platnými předpisy a abyste byli legislativně připraveni pro vstup na trhy ES.
 • Dokumentaci připravíme na profesionální úrovni, aby splnila požadavky norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 50001 a systémů HACCP/OHSAS a připravíme ji v písemné i digitální podobě na CD nebo požadovaném archivním médiu.
 • Můžeme zastávat funkci manažéra jakosti a tím Vašemu podniku ušetříme lidské zdroje a náklady na ně.
 • Doporučíme spolehlivý certifikační orgán, jehož certifikáty mají mezinárodní platnost.
 • Získání certifikátu se díky ověřeným postupům pohybuje u malých a středních podniků od tří do šesti měsíců.
 • Proškolíme zaměstnance v oblasti systému jakosti ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 22000, ISO 50001, FSSC 22000, systémů HACCP a OHSAS s uplatněním nejnovějších metod.
 • Poskytujeme konzultační a školící služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku práce a zákona č.309/2006 Sb. včetně prevence pracovních rizik a provádění požární ochrany.
 • Proškolíme Vaše pracovníky pro provádění interních auditů, řízení metrologického a hygienického systému a zaškolíme správce dokumentace.
 • Provedeme interní audity při ověřování všech systémů.
 • Pomůžeme sehnat příspěvek na financování projektu, zavedení a udržování všech systémů z prostředků strukturálních fondů EU.

II. Rozšiřovací a udržovací paket

Certifikací získá Váš podnik zřetelnou konkurenční výhodu před konkurencí a větší důvěryhodnost u svých zákazníků. Certifikací však proces řízení jakosti (QMS) nekončí. Systémy vyžadují pravidelnou aktualizaci a doplňování o metody řízení z pohledu ochrany životního prostředí (EMS), bezpečnosti práce (OHSAS), bezpečnosti informací (ISMS), hospodaření s energií (EnMS), hygieny vyráběných a nabízených potravin (HACCP). Proto Vám nabízíme tzv. „Rozšiřovací paket“. Tento paket Vám zajistí kontinuální dohled nad Vaším systémem s níže uvedenými metodami:

 • periodické aktualizace stávajících systémů a rozšíření o nové systémy
 • interní prověrky systémů a provádění všech periodických kontrol a záznamů
 • nezávislé dynamické audity, interní a externí marketingový audit
 • zpracování pravidelných záznamů vyžadovaných normami ISO, včetně zastupování Vaší firmy při auditech třetí stranou
 • uplatňování procesního uspořádání firmy včetně aplikace statistických metod řízení metodou FMEA, brainstormingu, benchmerkingu, regulačních diagramů, Paretovy analýzy, pravidel 80/20 atd.

III. Paket implementace norem ISO a platné legislativy i pro necertifikované společnosti

Tento soubor školení, analýz a dokumentování Vám usnadní řízení společnosti dle platné legislativy, odhalí vlastní rezervy pro zlepšení vlastní strategie, marketingových plánů a dalšího vývoje společnosti i jako prevence před kontrolami státních orgánů.

 • Školení zákonů: 22/1997 Sb. a pozdějších novel (Technické požadavky na výrobky), tvorba „Prohlášení o shodě“, zákon 59/1998 Sb. (Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku), seznam nařízení vlády k provedení zákona 22/1997 Sb.
 • Základní teorie evropských norem kvality a environmentu ISO 9001, 14001, bezpečnosti potravin ISO/FSSC 22000 a HACCP, bezpečnosti práce OHSAS 18001/ISO 45001, bezpečnosti informací ISO 27001 a ISO 50001 hospodaření s energií a jejich význam a uplatnění pro zajištění shody produkce a služeb i pro necertifikovanou firmu.
 • Principy analýzy produkce společnosti dle Paretovy analýzy, pravidel 80/20, brainstormingu, benchmerkingu a regulačních diagramů za účelem zvýšení produkce a ziskovosti stávající výroby.
 • Zpracování a vedení odpadového hospodářství Vaší firmy dle novely Zákona o odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění.
 • Zpracování prevence rizik podnikatelských činností dle platných předpisů BOZP, zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb.

IV. Paket implementace NV č. 176/2008 Sb., normy EN ISO 12100 a dalších souvisejících norem pro bezpečnost strojních výrobků

Tento soubor školení a metodického poradenství Vám usnadní základní orientaci v technické legislativě pro vystavení prohláčení o shodě CE a posouzení bezpečnosti strojního zažízení dle platné legislativy Evropského společenství.

Naše zpracovaná metodika Vám usnadní posoudit:

 • legislativní požadavky na strojní výrobky
 • zákon č. 22/1997 Sb. zákonů v platném znění o technických požadavcích na výrobek
 • NV č. 176/2008 Sb. pro strojní výrobky a NV č. 616/2006 Sb. pro elekromagnetickou kompaktibilitu výrobku
 • tvorbu „ES Prohlášení o shodě“ strojírenských výrobků dle evropské směrnice č. 2006/42/ES
 • strojní bezpečnost podle metodiky ČSN EN ISO 12100:2011 a dalších souvisejících norem
 • návrh dokumentace ke stroji a povinné měření dle odpovídajících NV
 • zásady pro zabezpečení kvality a systému řízení sériové výroby