IB consulting

Nabídka služeb

Ing. Ivan BĚLOHLÁVEK & IB-CONSULTING je sdružení konzultantů poskytujících komplexní služby v oblasti managementu kvality, ekologie, bezpečnosti práce nebo informací, zpracování projektů pro čerpání strukturálních fondů EU a jiných odborných činností podporujících podnikatelskou úspěšnost...

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

MPSV otevřelo nový dotační program nazvaný  Projekt Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“,  který umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců s cílem zvýšení odbornosti nových i stávajících pracovníků. Podrobnější informace najdete zde. Tématické okruhy školicích programů si můžete stáhnout zde

Služby BOZP a PO

Nabízíme služby v oblasti požádní ochrany, bezpečnosti práce a revizí tlakových, plynových a zdvihacích zařízení

Naše podpora základních povinností firem v oblasti PO, BOZP a revizí vyhrazených zařízení

 • analýza a vyhledání pracovních rizik BOZP
 • zpracování zařazení činností do kategorií nerizikových a rizikových prací
 • zpracování, zavedení a vedení předepsané dokumentace BOZP
 • nastavení předepsaných lékařských prohlídek dle zákona o specifických zdravotních službách
 • zpracování plánů čerpaní OOPP a kontrola jejich používání včetně dodávek navržených OOPP od smluvní dodavatelské firmy 3M.
 • vypracování bezpečnostních pokynů, místních provozních řádů provozů a skladů
 • zpracování dopravně provozních řádů a pravidel pro bezpečné zacházení s nebezpečnými látkami
 • podpora při řešení mimořádných událostí a pracovních úrazů
 • vyhledávání nebezpečí a závad z oblasti BOZP a PO a jejich odstranění
 • zpracování harmonogramů kontrol, revizí a prohlídek BOZP a PO
 • organizování a provádění pravidelných ročních prověrek BOZP a PO
 • školení zaměstnanců z povinností v oblasti BOZP a PO
 • realizace požární prevence dle platných předpisů PO
 • způsob členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí
 • revizní zkoušky a revize zdvihacích zařízení, jako jsou mostové, věžové, mobilní, nakládací, zdvihací plošiny
 • revize, provozní, vnitřní zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky stabilních tlakových nádob a středotlakých kotlů 4.třídy
 • odborné prohlídky nízkotlakých kotelen dle vyhlášky 91/1993 Sb.
 • technické kontroly manipulačních vozíků a revize plynových zařízení (plynové kotelny, plynovody)
 • školení obsluh technických zařízení (topiči, jeřábníci a vazači, řidiči manipulačních vozíků a obsluhy tlakových zařízení)

Řešíme povinnosti firem v oblasti BOZP ve stavebnictví

 • zpracování plánů bezpečnosti práce na staveništi, vyžaduje-li si to rozsah a organizace práce na stavbě při zvýšeném ohrožení života nebo zdraví pracovníků
 • kontrola dodržování plánů BOZP na staveništi a jejich průběžná aktualizace
 • zpracování, zavedení a vedení předepsané dokumentace BOZP
 • zpracování přehledu právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke stavbě
 • ohlášení zahájení stavebních prací na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, je-li to zákonem vyžadováno
 • monitoring provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování předpisů na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 • zpracování dopravně provozních řádů a pravidel pro bezpečné zacházení s nebezpečnými látkami
 • podpora při řešení mimořádných událostí a pracovních úrazů
 • koordinace spolupráce zhotovitelů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na podmínky stavby a ohledem na prevenci rizik BOZP
 • organizování kontrolních dnů z pohledu dodržování plánů a předpisů BOZP a PO, vedení zápisů z těchto kontrolních dnů a navrhování opatření vedoucích k odstranění nedostatků v oblasti BOZP a PO
 • realizace požární prevence na stavbách dle platných předpisů PO
 • zpracování požárně poplachových směrnic

Naše firma též zavádí systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle mezinárodní normy ČSN OHSAS 18001/ISO 45001, systému Bezpečného podniku hodnoceného SÚIP a platné legislativy posuzované odborně způsobilou osobou BOZP dle §9 zákona č. 309/2006 Sb. Při realizaci těchto systémů řízení BOZP se jedná o podrobnou analýzu stavu BOZP u klienta, vyhodnocení jeho potřeb, zavedení jednotlivých prvků BOZP dle specifikací, zpracování potřebné dokumentace pro zavedení systému řízení a příprava na jeho certifikaci. Námi zaváděné systémy řízení vždy vychází z reálného stavu pracovišť zadavatele, prováděných odborných činností a zjištění při analýze rizik BOZP. Takto vytvořený systém řízení dle evropského standardu OHSAS může fungovat jako samostatný systém BOZP, ale rovněž jej můžeme integrovat do ostatních systému řízení ISO a vytvořit tak jeden integrovaný systém řízení (ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001/ISO 45001). Dále u stálých zákazníků zajišťujeme údržbu vybudovaných systému řízení, provádíme povinné roční interní audity, přezkoumání IS vedením společnosti a přípravu systémů pro dozorové a recertifikační audity.