IB consulting

Nabídka služeb

Ing. Ivan BĚLOHLÁVEK & IB-CONSULTING je sdružení konzultantů poskytujících komplexní služby v oblasti managementu kvality, ekologie, bezpečnosti práce nebo informací, zpracování projektů pro čerpání strukturálních fondů EU a jiných odborných činností podporujících podnikatelskou úspěšnost...

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

MPSV otevřelo nový dotační program nazvaný  Projekt Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“,  který umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců s cílem zvýšení odbornosti nových i stávajících pracovníků. Podrobnější informace najdete zde. Tématické okruhy školicích programů si můžete stáhnout zde

Novela zákona č.309_2006 Sb. o BOZP

11.04.2017

Dne 31. března 2016 vyšel ve Sbírce předpisů ČR zákon č. 88/2016 Sb., kterým se dosti mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se podstatně upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Doposud se zjišťovalo, že činnost koordinátora BOZP na staveništi vykonávají lidé různých původních profesí, bez technického vzdělání, kteří často nemají potřebné znalosti z oblasti stavebnictví, tuto činnost provádějí formálně, neodborným způsobem, vyskytují se na stavbě občas bez ohledu na potřeby BOZP a v zákoně chybí stanovená možnost sankcí ze strany inspekce práce.Nyní se změnily se požadavky na kvalifikaci u osoby ucházející se o osvědčení odborné způsobilosti k činnostem koordinátora. Dalším problematickým bodem byl plán BOZP na staveništi. Na základě ustanovení § 15 zákona č. 309/2006 Sb. má zadavatel stavby povinnost zajistit jeho zpracování a koordinátor měl zabezpečit, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště. Nyní novela z. č. 309/2006 Sb. jasně určuje koordinátora jako zpracovatele plánu BOZP. Další podrobnosti najdete zde.