IB consulting

Nabídka služeb

Ing. Ivan BĚLOHLÁVEK & IB-CONSULTING je sdružení konzultantů poskytujících komplexní služby v oblasti managementu kvality, ekologie, bezpečnosti práce nebo informací, zpracování projektů pro čerpání strukturálních fondů EU a jiných odborných činností podporujících podnikatelskou úspěšnost...

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

MPSV otevřelo nový dotační program nazvaný  Projekt Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“,  který umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců s cílem zvýšení odbornosti nových i stávajících pracovníků. Podrobnější informace najdete zde. Tématické okruhy školicích programů si můžete stáhnout zde

DOTACE EU

Nabízíme vyhledání vhodných strukturálních fondů vyhlášených MPO a ROP a jejich implementaci do vašich podmínek. Aktuální přehled dotací získáte na: e-Dotace

K hlavním poskytovaným činnostem patří:

 • podpora malého a středního podnikání &ndash z programů vyhlášených MPO; konzultace a zpracování Vašich podnikatelských záměrů v rámci dotační politiky EU – Operačního programu průmyslu a inovace (OP PIK) a ESF na léta 2014 – 2020
 • zprostředkování dotačních fondů pro vybudování systémů environmentálního a energetického managementu, bezpečnosti práce a bezpečnosti potravin
 • informování o dotačních výzvách z fondů EU s možností profinancování podnikatelských záměrů z programů na podporu podnikání
 • regionální poradenství, spolupráce na regionálních operačních programech kraje Vysočina (ROP), zpracování projektové dokumentace

Stručné informace o programech podpory podnikání OP PIK na léta 2014 – 2020

 • NEMOVITOSTI – podpora projektů přípravy, rozvoje a regenerace průmyslových zón, podnikatelských nemovitostí.
 • ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA – podpora projektů stavební rekonstrukce a modernizace stávajících objektů firemních školících zařízení, dále projekty výstavby a vybavení nových oborových školících zařízení sloužících pro vzdělávání více podnikatelských subjektů.
 • SPOLUPRÁCE – podpora projektů zakládání a rozvoje odvětvových sdružení, tzv. klastrů, na regionální i nadregionální úrovni.
 • MARKETING – podpora zvyšování konkurenceschopnosti českých firem na zahraničních trzích formou podpory získávání marketingových informací, tvorby propagačních materiálů, účasti na výstavě nebo veletrhu v zahraničí apod.
 • TECHNOLOGIE – podpora rozvoje konkurenceschopnosti rozvojových MSP ve fázi růstu, tzn. podpora zvyšování technologické úrovně i zdokonalování procesů a výrobkových standardů.
 • INOVACE – podpora projektů zaměřených na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků a služeb či zvyšujících efektivnost procesů výroby a poskytování služeb nebo na zavedení pokrokových metod řízení, provedení významných změn organizační struktury či změn ve strategické orientaci podnikatele či jiných netechnických inovací.
 • ÚSPORY ENERGIE – podpora projektů na úsporu energií a na zavádění výroby elektrické energie nebo tepla z obnovitelných zdrojů energie, jako např. projekty výstavby, obnovy nebo rekonstrukce zařízení na využívání obnovitelných zdrojů energie, projekty kombinované výroby elektřiny a tepla využívající k výrobě obnovitelný zdroj energie apod.
 • PORADENSTVÍ – cílem programu je umožnit osobám připravujícím se na podnikání, malým a středním podnikatelům v ČR získat cenově zvýhodněné odborné služby externích poradců a služby podnikatelských inovačních center (RPIC). V rámci programu jsou poskytovány služby podporující podniky ve fázi zakládání nových podnikatelských subjektů, jejich rozvoje, růstu, zkvalitňování managementu a zvyšování jejich ekonomické stability.
 • ICT V PODNICÍCH – cílem programu je poskytovat podporu malým a středním podnikatelům při zavádění informačních technologií