IB consulting

Nabídka služeb

Ing. Ivan BĚLOHLÁVEK & IB-CONSULTING je sdružení konzultantů poskytujících komplexní služby v oblasti managementu kvality, ekologie, bezpečnosti práce nebo informací, zpracování projektů pro čerpání strukturálních fondů EU a jiných odborných činností podporujících podnikatelskou úspěšnost...

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

MPSV otevřelo nový dotační program nazvaný  Projekt Vzdělávání praxí pro zvýšení zaměstnatelnosti“,  který umožní vybraným podnikům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců s cílem zvýšení odbornosti nových i stávajících pracovníků. Podrobnější informace najdete zde. Tématické okruhy školicích programů si můžete stáhnout zde

CERTIFIKACE ISO

Princip a výhody systémů dle ISO 9001/14001/27001/22000/50001, FSSC 22000, HACCP a OHSAS 18001/ISO 45001

Nabízíme Vám vybudování a údržbu systémů dle norem ISO 9001/14001/27001/22000/50001, HACCP a OHSAS 18001/ISO 45001, tak abyste získali certifikáty od některé z tuzemské nebo zahraniční společnosti, notifikované v ES. Z důvodů snížení administrativy Vám nabízíme externí vybudování a udržování Vašich systémů podle platné legislativy a standardů EU za přispění a čerpání dotačních fondů EU.

Co to jsou normy ISO 9001/14001/27001/22000/50001, HACCP a OHSAS 18001/ISO 45001

Co je vlastně certifikovaný systém?

Systém QMS, EMS, OHSAS, ISMS, HACCP a EnMS je podnikový nástroj, který zajišťuje, že na konci jakéhokoliv pracovního procesu vychází požadovaný produkt, jaký je požadován zákazníky a splňuje předpisy platné v rámci jednotného trhu EU a je v součinnosti s platnou státní legislativou a zásadami ochrany životního prostředí. Vaše rozhodnutí na zavedení systému řízení jakosti (QMS), environmentu (EMS), bezpečnosti práce (OHSAS), bezpečnosti informací (ISMS), bezpečnosti potravin (HACCP a ISO 22000) a hospodaření s energií (EnMS) se řídí mezinárodně uznávaným systémem technických norem ISO, na jejichž základě je možné získat mezinárodně platný Certifikát. Díky těmto systémům jsou podniky a organizace schopny zajišťovat a prokazovat všem zainteresovaným stranám, že neustále pečují o kvalitu a bezpečnost svých výrobků či služeb. Zavedení certifikovaných systémů se dnes stává stále běžnějším předpokladem úspěšných výběrových řízení a podmínkou udržení si stávajících klientů i zajištění celkové budoucí konkurenceschopnosti podniku na trzích EU.

 • Norma ISO 9001 je základním stavebním kamenem, na kterém může podnik založit účinnost řízení svých veškerých procesů, aby splnil požadavky zákazníků, platné legislativy a vrcholové vedení se mohlo věnovat návrhu a vedení strategických vizí.
 • Normy ISO 14001/OHSAS 18001/ISO 45001 poskytují mechanismy, které umožňují managementu identifikovat slabá místa podniku z pohledu ohrožení životního prostředí a vzniku potenciálních úrazů zaměstnanců.
 • Norma ISO 27001 stanovuje hodnotu informačních aktiv, identifikuje hrozby ztráty a zneužití informací a stanovuje prentivní opatření k jejich ochraně. Otázky k posouzení potřeby zavedení systému bezpečnosti informací najdete zde. Postup implementace normy ISO 27001 dle rámcové metodiky najdete zde.
 • Norma ISO 50001 umožňuje ve polečnosti nastavit optimální systém mnagementu hospodaření s nákladnou energií. Postup implementace normy ISO 50001 dle rámcové metodiky najdete zde.
 • Norma ISO 22000, FSSC 22000 společně se systémem bezpečnosti potravin HACCP jsou v mnoha případech podmínkou k čerpání státních podpor ze strukturálních fondů EU (především v zemědělství a jeho zpracovatelském průmyslu, zapojených do nadnárodních potravinářských řetězců ).
 • Norma ČSN EN ISO 12100:2011 slouží pro posouzení bezpečnosti strojního zažízení dle platné legislativy Evropského společenství jako podklad pro zhotovení dokumentace a prohlášení o shodě CE.

Naše snaha při budování těchto systémů je:

 • poskytovat poradenství a konzultační činnost ve všech požadovaných systémech
 • uplatňovat hygienické, environmentální a bezpečnostní pohledy při posuzování procesů společnosti
 • poskytovat poradenství v oblasti analýz a statistických metod
 • poskytovat konzultační služby pro oblast moderních způsobů řízení a implementace služeb do IT, včetně bezpečnosti informací
 • poskytovat komplexní služby v oblasti systémové integrace IT a IS s uplatněním technologií internetu a intranetu
 • dodávání jednotlivých špičkových produktů a technologií a jejich outsorcing
 • spolupracovat s firmami uplatňujícími nejmodernější technologie v oblasti zabezpečení informací
 • spolupracovat s certifikačními společnostmi v ČR i notifikovanými v ES

Naše příprava systémů se řídí následujícími pravidly:

Jednoduchost a srozumitelnost

 • Normy ISO jsou jednoduchým nástrojem, který funguje překvapivě výborně, nicméně jejich nepochopením se realizace systému jakosti často stává komplikovaným a finančně náročným molochem bez zjevných přínosů pro podnik a s množstvím neefektivního papírování.
 • Budete vedeni krok za krokem celým procesem implementace s přihlédnutím k praktickým a reálným podmínkám procesů ve Vaší firmě.
 • Budou používány takové techniky, které umožňují, aby vedení podniku a všichni jeho zaměstnanci pochopili svou odpovědnost a fungování celého procesu řízení v podniku, což je důležité pro získání certifikátu.
 • Vedení podniku a vedoucí zaměstnanci získají rovněž návyky, které jim umožní mnohem efektivněji a s menším úsilím udržovat a dále rozvíjet vybudovaný systém řízení procesů ve firmě, a to nejen z hlediska jakosti ale i z pohledu používání účinných principů chování, kterými budete usměrňovat reakce vašich zaměstnanců i zákazníků.
 • Implementovaný systém nesmí být překážkou v hlavní podnikatelské činnosti podniku.
 • Minimalizace byrokracie a maximalizace užitku pro podnik i pro zákazníka.
 • Jasným a přesně definovaným systémem splní požadavky normy ISO v co nejkratším čase.
 • Všechny činnosti a výcvik pracovníků firmy bude orientován na spokojenost zákazníka, kvalitu, ekologii a bezpečnost sledovaných procesů.
 • Uplatňování procesního řízení s možností návaznosti na environmentální a bezpečnostní normy a stanovování kritických bodů hygienického systému HACCP.
 • Horizont certifikace bude dosažen za 3 – 6 měsíců.
 • Dojde ke zlepšení organizace práce v podniku.
 • Zefektivnění metod řízení a dokumentace.
 • Bude stanovena jasná odpovědnost lidí za vykonávanou práci.
 • Celkově se zvýší spokojenost zákazníků a zaměstnanců.

Předem stanovená cena dle předem stanovených kalkulací

Cena je garantována smlouvou, to znamená, že znáte cenu za přípravu k certifikaci dle předběžné analýzy a smluveného rozsahu a znáte i cenu samotné certifikace od smluveného certifikačního orgánu.

Přínosy po zavedení systémů v organizaci:

Splnění zákonů a technických předpisů

 • splnění požadavku zákona č. 22/1997 Sb. o technické způsobilosti výrobků a hygienických předpisů dle legislativou požadovaného systému HACCP
 • předpoklady pro vydávání prohlášení o shodě
 • schopnost vyvinění se z odpovědnosti za škodu způsobenou zákazníkovi
 • prokazování zákazníkům, že výrobky nebo služby podniku jsou prováděné a kontrolované podle dokumentovaných postupů

Zvýšení kvality produkce

 • zvýšení parametrů jakosti, environmentu a bezpečnosti
 • ušetření nákladů na odstraňování vad
 • možnost získat ocenění výrobků a služeb za jakost, bezpečnost a ekologii
 • předpoklad pro zapojení do systémů „Just in time“ a nadnárodních řetězců

Zvýšení konkurenceschopnosti

 • zvýšení konkurenceschopnosti podniku na trhu
 • udržení si stávajících klientů
 • snadnější získání nových zákazníků na českých i mezinárodních trzích
 • posílení pozice ve výběrových řízení, exportu, státních zakázkách a usnadněný přístup k dotacím podporovaných ze strukturálních fondů EU